Vårt arbeid

Nordic International Support Foundation (NIS) er en norsk stiftelse som jobber med stabilisering og freds- og forsoningstiltak i områder preget av krig og konflikt. Siden etableringen i 2011 har vi særlig arbeidet med utvikling av lokale institusjoner og infrastruktur, sosiale tiltak og konfliktløsning. Hovedkontoret ligger i Oslo og vi har per 2017 prosjekter i Somalia, Mali og Myanmar.

Kjernen i NIS’ arbeid er å støtte lokale myndigheter i prosjektland til å imøtekomme befolkningens behov og interesser. Gjennom prosjekter på bakken i nært samarbeid med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, blir de i bedre stand til å forhindre vold, krig og konflikt. Prosjektene tar tak i akutte problemer, de er relevante, synlige, konkrete og kommer lokalbefolkningen til gode.

Når mydighetene involveres fra starten og selv er pådrivere for prosjektene, oppleves de som aktive i gjenoppbyggingen av samfunnet. Samtidig styrkes myndighetenes kapasitet til å levere tjenester til befolkningen. Det etableres dermed et grunnlag for et mer stabilt og fredelig samfunn, samt bedre og mer langsiktig politisk utvikling. Umiddelbare og konkrete prosjekter som kan bidra til politisk stabilisering, ligger som fundament for NIS’ tenkning og metode.

NIS benytter ofte teknologi for å øke prosjektenes merverdi. Solcelleteknologi som fornybar energi er eksempel på dette. Gjennom gatelysprosjekter bidrar NIS til økt livskvalitet og stabilitet for befolkningen, samtidig som vi legger til rette for at Somalia kan bli en energipionér globalt.

NIS er en norsk ideell organisasjon, som raskt har utviklet samarbeid med nasjonale og internasjonale givere. I 2017 mottar NIS midler fra elleve ulike givere til prosjekter i tre land. Vi tror at mangfold i givergrunnlaget er et tegn på en åpen organisasjon som er effektiv i måten den jobber for å oppnå sine uttalte mål. Fra å være fullfinansiert av norske givere det første året har prosentandelen sunket tilsvarende når internasjonale givere har kommet inn. I 2015 utgjorde støtten fra norske givere 32 % av finansieringen, og i 2017 forventes dette tallet å stabilisere seg på rundt 20 %.

Ønsker du å vite mer: klikk her for å laste ned prosjektoversikten vår. Du kan også lese mer under Prosjektland lenger ned.

 

Omtale av NIS-prosjekter

Somalia

Mali


Myanmar

NIS' årsrapporter

NIS Annual Report 2015 (NIS, November 2016)
NIS Annual Report 2014
 (NIS, November 2015) 
NIS Annual Report 2013 (NIS, September 2014)

NIS' samarbeidspartnere: Klikk her for fakta og tall om våre fullførte og pågående prosjekter.

Du kan logge deg på vår Bilateral Labour Intensive Stabilisation Programme interface her

Fremgangsmåte

Hvor enn vi har prosjekter, forsøker NIS først og fremst å oppnå politisk stabiliserende effekt. I tillegg kommer humanitære og utviklingsmessige fordeler. Vi samarbeider med internasjonale givere, nasjonale myndigheter i landene vi arbeider i og sentrale lokale aktører om å støtte statsbygging og forsoningsprosesser. Vi ønsker å bidra til å stabilisere områder der det er eller nylig har vært konflikt. For å sikre den politiske dimensjonen ved arbeidet, legger NIS stor vekt på å ha kontinuerlig kontakt med alle bidragsytere, samt arrangere lokale arrangementer og aktiviteter tilpasset den gitte situasjonen.

NIS forsøker først og fremst å oppnå politisk stabiliserende effektright-quote.png

NIS' PROVE prinsipper

NIS har utviklet et sett prinsipper som skal være veiledende for hvordan man skal iverksette effektive tiltak og strategier i sårbare stater og områder som er politisk ustabile. PROVE står for Political, Relevant, Opportune, Verified og Expedited. Rask iverksettelse av tiltak i ustabile områder er ekstremt viktig. Befolkningen lider ofte ikke bare som følge av at de ikke får dekt sine grunnleggende behov, men de mister etter hvert også troen på at myndighetene kan (bidra til å) hjelpe dem.
Prosjekter må oppfylle følgende kriterier for å være i tråd med PROVE-prinsippene:

  • Political – Prosjektet må implementeres i nært samarbeid med lokale og/eller nasjonale myndigheter på en måte som øker deres legitimitet og politiske omdømme hos befolkningen.
  • Relevant – Prosjektet må bidra til å dekke folks grunnleggende behov, inkludert sikkerhet, grunnleggende tjenester/infrastruktur og levebrød.
  • Opportune – For å oppnå best mulig stabiliseringseffekt, må tidsplan, samarbeidspartnere og sted velges ut fra tanken om at prosjektet bidrar til å øke tilliten til at staten kan oppfylle essensielle behov.
  • Verified – Prosjektet må oppfylle et genuint behov i lokalbefolkningen og samtidig forankres i lokalsamfunnet og hos lokale myndigheter.
  • Expedited – Når prosjektene er identifisert og forankret, må det implementeres raskt og effektivt fra de første diskusjonene til den faktiske prosjektgjennomføringen.

Les mer om NIS' PROVE-prinsippene her.

NIS arbeider i konfliktområder og tidligere konfliktrammede regioner, og for oss er det svært viktig at arbeidet vårt utføres etter de høyeste etiske standarder. Ønsker du å sende inn en bekymringsmelding, kan du fylle ut varslingsskjemaet vårt.

Solcellefirma søkes til prosjekt i Luuq, Somalia

NIS skal gjennomføre et prosjekt i Luuq, Jubaland i Somalia, og i den anledning søker vi etter et lokalt somalisk eller internasjonalt firma innen solcelleteknologi til å levere og installere et solcelledrevet kraftverk som kan generere 400-500 kWh daglig. Vennligst følg denne lenken for utfyllende beskrivelse av oppdraget, samt søknadsfrist.

Prosjektland

Somalia

Website map Somalia.jpg

Før etableringen av den føderale regjeringen (Federal Government of Somalia – FGS) i august 2012, var Somalia preget av pågående voldelige konflikter og et fravær av en fungerende sentralregjering siden Siad Barres regime falt i 1991. Den afrikanske unions styrker i Somalia (AMISOM) har siden hatt militær fremgang, og FGS har utvidet sin tilstedeværelse til de nylig frigjorte områdene i landet. NIS etablerte seg i hovedstaden Mogadishu i 2012, men utvidet raskt virksomheten til sørlige og sentrale deler av landet og inn i de frigjorte områdene. NIS er en av få organisasjoner som har intensjonsavtale med AMISOM, og samarbeider samtidig med myndighetene for å kunne gjennomføre prosjekter i lokalsamfunn som tidligere levde under al-Shabaabs styre.

En viktig del av NIS' virksomhet i Somalia er installeringen av solcelledrevne gatelys i byområder som de siste to tiårene har vært totalt mørklagte nattestid. Gjeninnføring av gatelys er betydningsfullt, fordi det signaliserer normalisering, og samtidig øker sikkerheten og den økonomiske aktiviteten i de berørte områdene. NIS' infrastrukturprosjekter i Somalia inkluderer også gjenoppbygging og rehabilitering av veier, broer, markeder, stadioner, offentlige parker og flomsikringssystemer. Samtlige prosjekter har brakt konkrete endringer i dagliglivet til de som bor i området og drar nytte av infrastrukturen. Samlet kan de ulike prosjektene ses på som én stabiliseringspakke med flere komponenter som alle utfyller hverandre, bidrar til fremgang og til å opprettholde folks håp om endring.

«Det var en ødelagt bygning […] full av avfall som forårsaket sanitære- og andre problemer. Da jeg så at den ble renovert, så jeg Allahs nåde.» 
– lokal bedriftseier som ble intervjuet om gjenoppbyggingen av den lokale rettsbygningen og distriktskommisærens kontorbygning i Wajid i Somalia

«Det at mange fra ulike lag av samfunnet kommer sammen på en sosial arena og samhandler på fredfullt vis, er et viktig tegn på stabilitet i et område.» 
– sportsfan som ble intervjuet om det nye idrettsstadionet og idrettsprogrammet i Kismayo i Somalia

Prosjektevaluering NIS har gjennomført, viser at samfunnsengasjement er svært viktig i arbeidet med å bygge felles plattformer. Sosiale aktiviteter bidrar til å styrke koblingene mellom myndigheter, samfunnsledere og lokalbefolkning, som igjen kan gi bedre utbytte av de konkrete prosjektkomponentene, enten det er solcelledrevne gatelykter eller et nytt marked. 

Finansieringspartnere i Somalia inkluderer norsk UD, Storbritannia, EU, Somalia Stability Fund, Verdensbanken og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Klikk her for å finne fakta og tall om våre fullførte og pågående prosjekter (kun for samarbeidspartnere).

 

Mali

Website map Mali.jpg

I 2012 okkuperte tuaregseparatister og militante islamister Nord-Mali. Et militærkupp forverret situasjonen, og kastet landet ut i en tilstand av politisk, sosial og økonomisk uro. Krisen avslørte hvor sårbare landets institusjoner var. I 2013 etablerte NIS seg i Mali med mål om å bidra til å styrke legitimiteten til maliske myndigheter i de nylig frigjorte områdene av landet, og samtidig øke deres evne til å respondere på befolkningens behov og forventninger. NIS ønsker å  bidra til å stabilisere Malis politiske miljø på kort sikt. Samtidig kan landets myndigheter vinne tid for en langsiktig implementering av sine strategier for fattigdomsreduksjon og gjenoppbygging.

Etter samtaler med lokale myndigheter og representanter for sivilt samfunn, startet NIS opp sitt første prosjekt i Gao i Nord-Mali i 2014. Prosjektet omfattet 200 solcelledrevne gatelys som lyste opp offentlig rom, inkludert skoler, samfunnssentre, forretningsdistrikt og områder hvor en henter vann. Slik bedres sikkerheten om natten og fellesaktiviteter kan fortsette etter solnedgang. Dette bidro til å redusere kriminalitet og gir en større følelse av sosial samhørighet. Etter suksessen med det første prosjektet har NIS fortsatt med lignende stabiliseringstiltak i Nord-Mali. 

Finansieringspartnere i Mali inkluderer norsk UD, den fredsbevarende FN-styrken MINUSMA og EnDev/GIZ. Klikk her for å finne fakta og tall om våre fullførte og pågående prosjekter (kun for samarbeidspartnere).

Website map Myanmar.jpg

Myanmar har vært gjennom en av verdens mest langvarige borgerkriger. Årsakene til konflikten er mange og sammensatte. I 2011 satte den nyvalgte presidenten, Thein Sein, med støtte fra fredsminister U Aung Min, i gang en rekke reformer som del av en fredsprosess. NIS har vært involvert i flere prosjekter for å støtte fredsprosessen siden 2012.

I perioden 2012–2015 bidro NIS med administrasjons- og ledelsesstøtte til Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). Prosjektet ble offisielt avsluttet ved en markering i Yangon 30. januar 2015, der også lederen for OECDs samarbeidsforum DAC deltok. Les mer om resultatene av MPSI i evalueringsrapporten vår og NORADs resultatrapport. Siden 2014 har NIS bidratt til administreringen av Beyond Ceasefires Initiative (BCI), som ledes av Sofia Busch.

I Myanmar fokuserer NIS nå i hovedsak på å støtte sosial samhørighet og fredsprosessen på lokalt, regionalt og internasjonalt plan, ved forvaltning av fredsmidler gjennom to adskilte fond; Paung Sie Facility (PSF) og Joint Peace Fund (JPF).

Paung Sie Facility ble opprettet i mai 2014, den gang under navnet Peace Support Fund og med hovedfokus på å bevilge midler til prosjekter som enten støtter fredsprosessen direkte, eller som søker å bidra til økt samhørighet mellom ulike grupper. Siden 2015 har PSF skiftet fokus stadig mer mot sistnevnte, og aktiviteter som bidrar til sosial samhørighet og fellesskap på tvers av religiøse, etniske eller kulturelle skillelinjer, utgjør nå flesteparten av prosjektene PSF finansierer. Dette dreier seg hovedsakelig om små eller mellomstore, behovsprøvde og målrettede initiativer. For å markere denne overgangen skiftet PSF i juli 2017 navn til Paung Sie Facility – ‘Paung Sie’ betyr ‘å leve og jobbe sammen, i harmoni’ på Myanmar. Mot slutten av 2016 ble også en andel av PSF sine midler øremerket aktiviteter som støtter opp om kvinner, fred og sikkerhet, gjennom det såkalte ‘GPS window’. Les mer om PSF på www.paungsiefacility.org.

Siden desember 2015 har NIS samarbeidet med UNOPS om driften av Joint Peace Fund (JPF) som et multilateralt fond som støtter nasjonale tiltak for å oppnå en endelig og varig slutt på væpnede konflikter i Myanmar. Gjennom sine tre programområder gir JPF økonomisk og teknisk støtte, samt bidrar som et rådgivende organ, til nasjonale og internasjonale organisasjoner, etniske organisasjoner, og myndighetene i Myanmar. NIS administrerer sekretariatet til JPF og bidrar med generell støtte til styringen av fondet. Les mer på www.jointpeacefund.org.

Finansieringspartnere i Myanmar inkluderer norsk UD, Sveriges organisasjon for internasjonalt utviklingssamarbeid (SIDA), det britiske departementet for internasjonal utvikling (DFID), det australske utenriks- og handelsdepartementet (DFAT), United Nations Office for Project Services (UNOPS), EU og Canada, i tillegg til givere til JPF som administreres gjennom en bevilgningsavtale med UNOPS. PSF og JPF sine finansieringspartnere kan finne ytterligere informasjon på de to fondenes respektive innloggingssider.

Om oss

NIS er en ideell organisasjon med over 70 lokale og internasjonale ansatte. Vi har hovedkvarter i Oslo og landkontorer i Somalia, Mali og Myanmar. Våre ansatte innehar stor kunnskap og erfaring, og vi navigerer derfor effektivt i de komplekse politiske og sikkerhetsmessige landskapene vi opererer i. Dette gjør NIS i stand til å ha en nyansert tilnærming til politiske og samfunnsmessige krevende problemstillinger, og med det øke mulighetene for å lykkes med prosjektene våre.

NIS er registrert i Brønnøysundregistrene og godkjent av Innsamlingskontrollen.

NIS' ledelse

NIS ble startet av personer med erfaring fra arbeid på Afrikas horn, og som en respons på det de anså som manglende politisk tilpassede retningslinjer for bruk av bistandsmidler. Vi mener det er et tungt fokus på humanitær nødhjelp, og begrenset innsats for å bygge opp igjen offentlige institusjoner og tjenester, spesielt i land som Somalia.

Eric Sevrin har 20 års erfaring med humanitære og politiske problemstillinger og menneskerettighetsspørsmål. Eric hadde ulike rådgiver- og lederstillinger i Flyktninghjelpen i nærmere ti år, og var involvert i oppstarten av flere landprogrammer. Han var involvert i omfattende programarbeid ved humanitære kriser og i konfliktland, inkludert i Burundi, den Demokratiske republikken Kongo, Liberia, Niger, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Indonesia, Sri Lanka og Colombia.

Christopher Eads har 20 års erfaring med politiske spørsmål og spørsmål knyttet til økonomisk utvikling, hovedsakelig i Øst-Afrika og på Afrikas horn. Christopher var senior-landanalytiker i Afrika-avdelingen ved Economist Intelligence Unit i over ti år, samt viseredaktør for EIUs World Commodity Forecasts. Han har gjort omfattende analysearbeid om land der det er eller nylig har vært konflikter, inkludert Eritrea, Etiopia, Liberia, Madagaskar, Sierra Leone, Somalia og Sør-Sudan.

Du finner kontaktopplysningene til våre kolleger i Somalia, Mali og Myanmar under Kontakt.

 

Kontakt

Hovedkontor

Oslo, Norway

Besøksadresse

Brenneriveien 5 (2nd floor), 0182 Oslo

Postadresse

PO Box 9025 Grønland, 0133 Oslo

Telefon

+47 21 39 60 37

E-post

post@nis-foundation.org

Twitter

NIS_F

Christopher Eads

Senior Partner

Eric Sevrin

Senior Partner

Kassim Gabowduale

Landrepresentant Somalia

Nouhoum Ganaba

Landrepresentant Mali

Elizabeth Armstrong

Leder av Paung Sie Facility (PSF), Myanmar

Nigel Roberts

Fungerende leder av Technical Secretariat for Joint Peace Fund (JPF), Myanmar


Hvis du ønsker å sende inn en bekymringsmelding, kan du fylle ut varslingsskjemaet vårt.


Ledige stillinger

Ledige stillinger på hovedkontoret i Oslo, blir annonsert på denne siden og i andre relevante kanaler. Ledige stillinger på landkontorene våre, blir som regel annonsert i nasjonale og internasjonale aviser og relevante nettsteder for gjeldende land.

Solcellefirma søkes til prosjekt i Luuq, Somalia

NIS skal gjennomføre et prosjekt i Luuq, Jubaland i Somalia, og i den anledning søker vi etter et lokalt somalisk eller internasjonalt firma innen solcelleteknologi til å levere og installere et solcelledrevet kraftverk som kan generere 400-500 kWh daglig. Vennligst følg denne lenken for utfyllende beskrivelse av oppdraget, samt søknadsfrist.